Galerie hl. m. Prahy

Galerie hl. m. Prahy

Galerie hlavního města Prahy je příspěvková organizace zřizovaná Magistrátem hlavního města Prahy, která pořádá výstavy v několika pražských budovách. Ve své výstavní činnosti se zaměřuje zejména na moderní a současné umění, zároveň má na starost také pražské památníky, sochy a kašny. Kromě výstav pořádá GHMP komentované prohlídky, workshopy, debaty a další kulturní akce s přesahem do jiných oborů a věnuje se publikační činnosti včetně vydávání vlastního čtvrtletníku Qartal.

Galerie byla založena v rámci budování sítě krajských galerií v roce 1963. V osmdesátých letech v Galerii hlavního města Prahy působil silný tým kurátorů, který v závětří velkých institucí uskutečňoval ambiciózní program. Tehdy do sbírek přibyly také zajímavé přírůstky pocházející z těchto objevných projektů. Po roce 1989 se galerie svým výstavním programem zařadila mezi nejsledovanější instituce svého druhu a přinesla nejen výstavy vůdčích osobností meziválečné avantgardy, ale i významné tematické projekty, zabývající se širokou škálou kunsthistorických i sociálních témat. V současné době má ve své správě 7 objektů: Dům U Kamenného zvonu, 2. patro Městské knihovny, Dům Fotografie, Zámek Troja, Colloredo-mansfeldský palác, Bílkovu vilu a Bílkův dům v Chýnově.

V rámci svých sbírek GHMP spravuje fondy od středověku po současnost s tím, že hlavní odborný zájem instituce směřuje k období od druhé poloviny 19. století k aktuální výtvarné scéně. Důležitou součástí práce všech odborných pracovníků je vnímání a chápání města Prahy jako přirozeného uměleckého centra České republiky, a to i v širším kontextu Evropy. S tím souvisí i obrat k veřejnému prostoru, jeho umělecké, sociální a komunikační funkci.

V roce 1963 byl Galerii hlavního města Prahy svěřen do správy soubor veřejných plastik, které jsou ve vlastnictví hlavního města. Oddělení správy veřejné plastiky o svěřená umělecká díla systematicky pečuje a zajišťuje jak běžnou údržbu, tak i rozsáhlé restaurátorské zásahy, které obnovují materiálové i výtvarné kvality exponovaných děl.

Naše edukační oddělení patří k nejlépe hodnoceným v rámci sítě krajských galerií. Ročně připraví 900 programů pro děti, mládež, pedagogy, seniory a občany se zvláštními potřebami. Hlavní složkou edukační činnosti jsou interaktivní prohlídky výstav spojené s následnou výtvarnou reakcí.

Vedle toho je tu celá řada programů pro dospělé publikum, které připravuje naše oddělení komunikace, programů a ediční činnosti. Aktivity jsou koncipovány na základě předpokladu, že na rozdíl od podniků, kde je měřitelným ukazatelem úspěšnosti zisk či jiný ekonomický ukazatel, je hlavním posláním galerie vizuálního umění přinášet informace o uměleckém oboru, jež v historii vždy reflektoval a dodnes přirozeně odráží a formuje kulturní úroveň společnosti a její další vývoj. GHMP každý rok vydává několik publikací, jež odrážejí její výstavní i badatelské výstupy a které pravidelně prezentujeme na knižních veletrzích. V roce 2021 jsme poprvé na Zámku Troja uspořádali vlastní GHMP Art Book Fair zaměřený výhradně na uměleckou a uměnovědnou literaturu. Mimo to na půdě galerie také vznikl časopis Qartal, který vydáváme od konce roku 2020 a do nějž vedle šéfredaktora Pavla Klusáka přispívají renomovaní kulturní publicisté, teoretici umění, kulturní manažeři i samotní umělci.

Galerie hlavního města Prahy dnes chápe svou roli v daleko širším kontextu, než tomu bývalo u takto specializovaných institucí zvykem. Hledáme cesty, jak svou práci propojit s řadou oborů, které vidí ve spolupráci s námi nové, inspirativní možnosti jak adresovat svá poselství stále širšímu publiku. Vzniká tak možnost přivést do galerie zatím neoslovené, potencionální příznivce, např. z řad milovníků tance (Dancing Museums), ochránců přírody (Bio Troja) nebo děti z vyloučených lokalit (workshopy v našich ateliérech). Jsme partnery neziskovým organizacím při realizaci jejich slavnostních událostí, poskytujeme své reprezentativní prostory i k dalším dobročinným účelům, chceme být živým společenským centrem, které oslovuje stále širší spektrum zájemců