Dotace

Hlavní město Praha finančně podporuje nezávislé kulturní subjekty formou Programových dotací nebo Individuálních účelových dotací. V roce 2021 bylo dotačními systémy podpořeno 608 projektů v celkové výši 334 212 200 Kč. Celkem bylo podáno 912 žádostí (jednoletých i víceletých).

Dotace

Programová dotace

 • Uzávěrka příjmu žádostí je jednou ročně (většinou v červnu)
 • Žádosti o jednoletou dotaci se podávají se na rok následující – tedy v roce 2023 bude uzávěrka pro projekty, které budou probíhat v roce 2024
 • Žádosti o víceletou dotaci se podávají s ročním předstihem – tedy v roce 2023 bude uzávěrka pro projekty, které budou probíhat od r. 2025 dále
 • Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, která má IČO a jejíž převažující činností je veřejná kulturní služba
 • Žadatel musí vyplnit formulář žádosti a přiložit všechny povinné přílohy
 • Žádosti jsou zkontrolovány po formální stránce a poté jsou hodnoceny členy dotační komise
 • Dotační komise má 17 členů (jejich jména naleznete ZDE), s hodnocením jim pomáhá cca 65 externích hodnotitelů
 • Jednotlivé projekty jsou bodovány a slovně hodnoceny, na základě toho jim je navržena dotace
 • Rada nebo Zastupitelstvo hl. m. Prahy (po projednání Výborem pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy) rozhoduje o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace
 • S příjemci dotací jsou uzavřeny smlouvy, které mj. ukládají povinnost dodat podrobné finanční vyúčtování po ukončení projektu

Všechny další informace k Programovým dotacím naleznete ZDE

Individuální účelová dotace (IUD)

 • Uzávěrka příjmu žádostí je každého 15. dne v měsíci
 • Žádosti se podávají vždy ve stejném roce, v jakém se projekt koná
 • Poskytuje se pouze výjimečně v případech, že se jedná o mimořádný přínos pro hl. m. Prahu, nebo že jde o podporu žadatele postiženého vyšší mocí
 • V žádosti musí být řádně vysvětleno, z jakého důvodu nebylo možné žádat o podporu projektu v rámci Programových dotací
 • Pokud žadatel o Programovou dotaci na stejný účel žádal a podporu nezískal, či nebyl spokojen s její výší, není možné žádat o IUD
 • Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, která má IČO a jejíž převažující činností je veřejná kulturní služba
 • Žadatel musí vyplnit formulář žádosti a přiložit všechny povinné přílohy
 • Jednotlivé projekty jsou bodovány a slovně hodnoceny externími hodnotiteli, na základě toho jim je navržena výše finančních prostředků
 • Rada nebo Zastupitelstvo hl. m. Prahy (po projednání Výborem pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy) rozhoduje o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace
 • S příjemci dotací jsou uzavřeny smlouvy, které mj. ukládají povinnost dodat podrobné finanční vyúčtování po ukončení projektu

Všechny další informace k IUD naleznete ZDE

Podpora hl. m. Prahy nezávislým subjektům

Graf2021_1.png